Czasopismo

“Przegląd Geopolityczny” (ISSN: 2080-8836 – druk, 2392-067X – online) to recenzowane czasopismo naukowe, ukazujące się od 2009 r. zarówno drukiem, jak i w wersji elektronicznej (tzw. czasopismo hybrydowe). W latach 2009-2013 “Przegląd Geopolityczny” ukazywał się jako rocznik, od 1 stycznia 2014 r. jest wydawany jako kwartalnik.

“PG” jest wpisany do rejestru czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację artykułu w “PG” przyznawane jest 100 pkt. (ewaluacja z 2023 r.). 

mnisw-logo

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach referencyjnych: BazHum, DOAJ, Index Copernicus, CEJSH, PBN, WorldCat. “PG” pozytywnie przeszedł proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014

Czasopismo wydawane jest w Krakowie przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne Jest wpisane na listę dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 573.

Szczegółowy obszar tematyczny czasopisma:

  • Geopolityka (rozumiana jako nauka, paradygmat badawczy, metoda lub doktryna polityczna poddawana badaniom) i jej subdyscyplin, m.in. geoekonomia, geostrategia, geohistoria;
  • Geografia polityczna, geografia wojskowa, geografia bezpieczeństwa;
  • Stosunki międzynarodowe;
  • Nauki o polityce (aspekty międzynarodowe);
  • Nauki o bezpieczeństwe (aspekty międzynarodowe);
  • Historia najnowsza;
  • Metodologia nauk społecznych (m.in. teoria gier, teoria systemów, potęgometria).

Przegląd ukazuje się cztery razy w roku. Od 2013 r. wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Redakcja kwartalnika wspiera zasady otwartej nauki. “PG” jest czasopismem w otwartym dostępie (open access), a ściślej rzecz biorąc czasopismem otwartego wyboru (open choice), tzn. wersja elektroniczna każdego numeru jest w całości bezpłatnie udostępniana na stronie czasopisma na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (pewne prawa zastrzeżone na rzecz wydawcy i autorów), zaś wersja drukowana jest dostępna w sprzedaży. Publikacje w “Przeglądzie Geopolitycznym” są bezpłatne. 

cc-by-nc-nd

Logotyp czasopisma dla partnerów

Geopolityka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.