Procedura recenzowania

Procedura recenzowania publikacji w "Przeglądzie Geopolitycznym"

1. Do oceny każdej publikacji redakcja "Przeglądu Geopolitycznego" powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.

2. Recenzje mają charakter anonimowy, tzn. autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review process").

3. W razie zachodzenia podejrzenia konfliktu interesów, recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu takiej przeszkody; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem(-ami):

 – bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

– relacje podległości zawodowej,

– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora(-ów) pracy.

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

7. Od chwili otrzymania manuskryptu (drogą elektroniczną lub tradycyjną) redakcja w ciągu czterech miesięcy informuje autora(-ów) o przyjęciu do wydania lub odrzuceniu materiału.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów nie są ujawniane; raz w roku redakcja "Przeglądu Geopolitycznego" podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma listę recenzentów współpracujących.

9. Redakcja może pobierać opłatę za zlecenie recenzji od autora.

Redakcja "Przeglądu Geopolitycznego"

/na podstawie wytycznych MNiSW/

 FORMULARZ RECENZYJNY "PRZEGLĄDU GEOPOLITYCZNEGO"

DEKLARACJA RECENZENTA O NIE WYSTĘPOWANIU KONFLIKTU INTERESÓW

FORMULARZ RECENZJI WEWNĄTRZREDAKCYJNEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.