Tom 29: 2019

Cały numer do pobrania po kliknięciu w okładkę.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Paweł Soroka, Deindustrializacja po 1989 roku i potrzeba reindustrializacji w Polsce / 9

Mateusz Domian, Geopolityczne ryzyko zachowania ciągłości importu
ropy naftowej do Unii Europejskiej
/ 25

Krzysztof Danielewicz, Problem powrotu terrorystów z Państwa Islamskiego do Europy / 53

Piotr L. Wilczyński, Zróżnicowanie etniczno-religijne w Nigerii / 67

Witold J. Wilczyński, Problem zaopatrzenia w wodę w regionie Islamu / 87

Adam Myślicki, Konflikt konfesyjny na Ukrainie przełomu lat 2018/2019 / 102

Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Doktryna Responsibility to protect w praktyce politycznej Rosji / 122

Leszek Sykulski, Diffused War as a kind of non-linear war / 137

ANALIZY I MATERIAŁY

Andrzej Piskozub, Katedra moich marzeń / 147

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego – Gdynia,10-12 kwietnia 2019 roku / 157

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Konflikty zbrojne w 70. Rocznicę podpisania Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny – Katowice, 26 kwietnia 2019 roku / 160

POLEMIKI I RECENZJE

Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides Trap?, Houghton Mifflin Harcourt (reprint Mariner Books), New York 2018 – Witold J. Wilczyński / 162

* * *

Noty o autorach / 165
Zasady publikowania / 167