Zapora ghostwriting

Zapora ghostwriting

Redakcja "Przeglądu Geopolitycznego" w trosce o poziom naukowy zamieszczanych publikacji, kierując się wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wprowadziła zaporę ghostwriting.

Ghostwriting jest zjawiskiem polegającym na niewskazaniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie artykułu, była jej rzeczywistym autorem lub też współautorem. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.

Zjawisko określane jako guest authorship (honorary authorship), polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

Obie postawy są przejawem nieuczciwości naukowej. Wykryte nieprawidłowości będą przez redakcję "Przeglądu Geopolitycznego" dokumentowane i demaskowane m.in. poprzez powiadomienie instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych, czasopism itd.

Zapora obejmuje m.in. takie elementy jak: recenzja wewnątrzredakcyjna wszystkich manuskryptów przysłanych do publikacji, skanowanie wszystkich manuskryptów programami przeciwdziałającymi plagiatom czy dwie niezależne anonimowe recenzje zewnętrzne.

Redakcja "Przeglądu Geopolitycznego" zwraca się z uprzejmą prośbą do Autorów o uczciwą praktykę ujawniania faktycznego wkładu innych osób w powstanie artykułu (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji).

W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu naukowego czasopisma oraz kierując się chęcią upowszechnienia dobrych praktyk akademickich oraz promowania najwyższych standardów w działalności naukowej, redakcja "PG" zaleca Autorom lekturę broszur:  Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce i Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, które zostały wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kodeks etyki pracownika naukowego wydany przez Polską Akademię Nauk. Poniżej zamieszono linki do stron wydawców, z których można pobrać publikacje.

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce

POBIERZ

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej

POBIERZ

Kodeks etyki pracownika naukowego

POBIERZ

Redakcja "Przeglądu Geopolitycznego"

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.